Przejdź do zawartości strony
ppp@pawlowice.pl | Zadzwoń i dowiedz się wiecej: (32) 47-23-141
Większa czcionka Mniejsza czcionka Zmień kontrast Zmień jasność

Psycholog

Prowadzi dr Dorota Prysak

Na konsultacje można umawiać się poprzez mobi dziennik

KIM JEST PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY?

Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin. 

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

– prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności

– działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci 

– budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia

– udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych 

– współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka

–  prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami

–  kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka

Psycholog oferuje wsparcie w sytuacjach:

  • Trudności wychowawczych (m.in porady wychowawcze, strategie wzmacniania i wygaszania zachowań, nadużywanie urządzeń mobilnych),
  • Sytuacje kryzysowe (m.in. przemoc, żałoba, rozwód, wydarzenia traumatyczne),
  • Zaburzeń zachowania (m.in agresja, zachowania opozycyjno- buntownicze),
  • Zaburzeń lękowych (m.in nadmierne wycofanie, przedłużające się trudności adaptacyjne),
  • Zaburzeń emocjonalnych i społecznych (m.in deficyt umiejętności społecznych),
  • Innych sytuacjach trudnych dla dziecka i całego systemu rodzinnego.

Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu

Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia ukierunkowane są na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej i mogą wesprzeć dziecko m.in. w: rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych

Zajęcia indywidualne w zależności od zidentyfikowanych potrzeb ukierunkowane są na stymulację funkcji poznawczych, doskonalenie uwagi i koncentracji, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie dużej i małej motoryki oraz ogólne wspieranie rozwoju.

Zajęcia z psychologiem w przedszkolu

Psycholog pracuje indywidualnie z dziećmi objętymi pomocą pedagogiczno- psychologiczną.

Podstawą wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym jest wzajemne zaufanie, komunikacja i zaangażowanie wszystkich opiekunów będących w najbliższym środowisku dziecka – domowym oraz przedszkolnym.